Tukipalvelut

Mekaniikka- ja valmistussuunnittelun lisäksi pystymme tukemaan onnistumistanne kehityshankkeissa ja suunnitteluratkaisuissa laajalla kirjolla erilaisia tukipalveluita, kuten teknisellä laskennalla.

Toteutamme kuluttaja- ja ammattilaistuotteisiin, laitteisiin, koneisiin, konejärjestelmiin ja tuotantoon kohdistuvaa suunnittelua ja palveluja yksittäisistä toimituksista mittaviin kehityshankkeisiin.

Mekaniikka- ja valmistussuunnittelupalvelujen rinnalla tarjoamme laajan kirjon materiaaliteknologiaan, kestävään suunnitteluun, tekniseen laskentaan, turvallisuuteen, sähkö-, automaatio- ja elektroniikkasuunnitteluun, sulautettuihin järjestelmiin, teolliseen muotoiluun, immateriaalioikeuksiin, prototyyppeihin, graafiseen suunnitteluun, käytettävyyteen, visualisointiin, hankintaan ja projektinjohtoon liittyviä palveluja.

Asiakaslähtöisen ja joustavan toimintamme avulla löydämme tarpeisiisi sopivan osaamisen ja toimintamallit.

 • Yli 300 asiantuntijaa
 • Kokemusta osaamisen monipuolisesta hyödyntämisestä tuotteiden ja tuotannon suunnittelu- ja kehityshankkeissa.
 • Kokonaisuuden hallinta laadukkaan projektijohtamisen keinoin

Tekninen analyysi

Simuloinnin avulla pystymme kehittämään energiatehokkaampia ja turvallisempia tuotteita tai prosesseja. Voimme näin varmistaa koneidesi ja laitteidesi toimivuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

 • Simuloinnilla säästyy rahaa ja aikaa.
 • Lujuuslaskennan avulla voimme välttää prototyyppien valmistaminen jopa kokonaan.
 • Virtauslaskennan avulla pystymme tutkimaan prosesseja, jotka ovat kalliita tai jopa mahdottomia mitata perinteisin menetelmin.
 • Kun varmistamme rakenteen lujuuden heti suunnitteluprojektin alussa, vältämme myöhemmin kalliit ja jopa vaaralliset suunnitteluvirheet.

Simuloinnin avulla tehdyt rakenne- ja virtauslaskennan analyysit lisäävät tietoa tutkittavasta laitteesta tai prosessista. Opit näin prosessin, koneen, rakenteen tai laitteen toiminnasta jo tuotekehitysprojektisi alkuvaiheessa.

Simuloinnin avulla on mahdollista vaikuttaa myös materiaalinkäyttöön: optimoimalla tuotteen painoa, materiaalinkäyttöä ja mahdollista energiankulutusta pystymme tekemään tuotteista ympäristöystävällisempiä. Samalla tarjoat asiakkaillesikin merkittäviä säästöjä tuotteen elinkaaren aikana.

Käytämme simuloinnissamme malleja, joilla voit testata uusia ideoita rakentamatta tuotteesta useita prototyyppejä. Myös virhetoiminnat voidaan selvittää simuloimalla, ja pitkät tuotantokatkokset ja monet korjausseisokit pystytään estämään käyttämällä tietokoneavusteisia menetelmiä ongelmanratkaisuun. Kun teemme suunnitelmat 3D CAD -järjestelmillä, voimme testata korjaavat ratkaisut ensin simulointimallilla.

Simuloinnin avulla lopputuloksena on toimiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen tuote.

HSE-palvelut

Koneturvallisuus sekä koneita koskevat kansalliset ja kansainväliset määräykset tulee olla huomioitu jo kehitysprojektin alussa. Asiantuntijoiltamme saat apua ja näkemystä.

Tuotannossa käytettävien koneiden ja aineiden turvallisuuden huomioiminen on tärkeää niin työympäristön kuin työntekijöiden kannalta. Esimerkiksi työsuojelulaki edellyttää, että konetta tai tuotantolinjaa ei saa luovuttaa työntekijöille ennen kuin se on CE-merkitty.

Turvallisuus, käytettävyys ja tehokas operointi lisäävät myös tuottavuutta. Tuotantoon liittyvien riskien arviointi sekä määräysten edellyttämä dokumentointi ovatkin tärkeä osa kehityshanketta.

Turvallinen kone suunnitellaan huomioimalla sen käyttöön ja ylläpitoon liittyvät riskit jo projektin alussa. Samaan tapaan myös tuotantoympäristön turvallisuus on otettava huomioon tuotannon kehityshankkeissa projektin eri vaiheissa.

Voit hyödyntää koneturvallisuuspalvelujamme konesuunnitteluprojekteissa, koneiden ja tuotantolinjojen hankintaprojekteissa, tuotantolinjojen kone- tai laitteistotoimituksissa sekä tuotannon modernisointihankkeissa. Järjestämme asiakkaillemme myös räätälöityjä koulutuksia konedirektiivistä ja CE-merkinnästä.

 • Koneiden ja konelinjojen riskien arviointi ja toiminnallisen turvallisuuden arviointi
 • Koneiden ja konelinjojen vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Koneita koskevien turvallisuusspesifikaatioiden määrittely, olosuhteet tai laitekohtaiset vaatimukset huomioiden
 • Vanhojen koneiden muutokset ja muutosten turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen
 • Käytössä olevien koneiden riskiarvioinnit ja koneiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen
 • Konedirektiivin edellyttämän dokumentaation tuottaminen suunnitteluprojektin eri vaiheisiin.

Koneautomaatio

Koneautomaation avulla saavutat koneen tai laitteen optimaalisen hyötysuhteen. Lisäksi pystyt tuottamaan koko koneen elinkaaren ajalle informaatiota, jota sen luotettava toiminta vaatii.

 • Osaamme soveltaa onnistuneita ratkaisuja useille teollisuuden aloille.
 • Kehitysprojektissa automaatiosuunnittelijoista, mekaniikkasuunnittelijoista ja laskijoista muodostetaan projektille tiimi.
 • Kehityshankkeessa tehty teknisen laskennan simulointi luo pohjaa järjestelmäsuunnittelulle.

Koneen kehityshankkeessa suunnittelemme koneen sähköistyksen ja automaatiojärjestelmän. Koneessa ja tuotantolinjassa järjestelmä muodostuu sähkönsyöttöjärjestelmästä, koneiden sähkölaitteista, instrumentoinnista ja antureista sekä koneohjauksesta ja järjestelmän käyttöliittymästä.

Tuotantokoneiden tuottaman tiedon tallennamme tietokantoihin, joista tieto raportoidaan yrityksesi tuotannon ohjaus- ja raportointijärjestelmiin. Varmistamme kehitysprojektin kaikissa vaiheissa, että automaatiojärjestelmä täyttää koneturvallisuuden asettamat turvallisuusmääräykset.

Tyypillisiä automaatiosuunnittelupalveluitamme ovat:

 • konseptisuunnittelu
 • kustannusarviot
 • sähköautomaatiosuunnittelu
 • instrumentoinnin suunnittelu
 • järjestelmien tarjouspyynnöt sekä niiden vertailu
 • järjestelmätoimitusten valvonta ja asennusvalvonta
 • automaatiotestaus
 • järjestelmäkäyttöönotto ja käyttöönoton tuki sekä konsultointi.

Kestävä suunnittelu ja tutkimus

Kestävän suunnittelun avulla ratkaisemme ympäristöön ja rajallisiin resursseihin liittyviä haasteita. Kestävä suunnittelu tekee toiminnastanne ekologisesti ja taloudellisesti vahvaa ja kilpailukykyistä.

 • Ympäristöarviointi auttaa ymmärtämään tuotteittesi ympäristövaikutuksia, vähentämään niiden mahdollisia ympäristöhaittoja ja suunnittelemaan niistä ympäristöystävällisempiä.
 • Autamme kehittämään kilpailukykyisen tuotteen tai palvelun kustannustehokkaasti ja aikataulussa sekä tekemään tuotteista ekologisesti kestäviä ja resurssitehokkaita.

Yksi tärkeimpiä tehtäviämme on suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja, joilla parannetaan niin ympäristön kuin ihmisten hyvinvointia. Olemme päässeet suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia ratkaisuja mm. ekologisen tekstiilikuidun tuotantoon, uusiutuvaan energiatuotantoon, jätteenkäsittelyyn, kierrätysmateriaaleihin ja kierrätyslannoitelaitoksiin.

Autamme kestävään liiketoimintaan suuntautuneita asiakkaitamme tekemään tuotteistaan tai tuotannostaan parempia. Käytännössä tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä tuotannon kaikissa vaiheissa: esisuunnittelussa, perus- ja toteutussuunnittelussa, hankintatoimissa, toteutuksessa, asennusvalvonnassa ja käyttöönotossa. Tuotetasolla taas autamme monipuolisella asiantuntemuksellamme tuotekehityksen eri vaiheissa.

Olemme panostaneet erityisesti kestävän tutkimuksen, ideoinnin ja konseptisuunnittelun asiantuntemukseen, sillä tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa tehdyt ratkaisut vaikuttavat merkittävästi koko tuotteen elinkaaren ajan sen ympäristövaikutukseen, vastuullisuuteen ja kestävyyteen.

Teollinen muotoilu

Muotoilu syntyy ympäröivän maailman ja mahdollisuuksienne ymmärtämisestä. Me muutamme ne kaupalliseksi tuotteeksi, joka täyttää niin teidän kuin loppukäyttäjien vaatimukset.

Korkeatasoinen muotoilu on tuotteen haluttavuuden ja katteen lisäämistä. Vielä enemmän se on keino kasvattaa yrityksen arvoa merkittävästi.

Mielestämme hyvä muotoilu syntyy kyvystä ymmärtää tuotteen arvo niin yhteiskunnalle, ympäristölle, käyttäjälle, asiakkaillemme kuin heidän liiketoiminnalleen. Autamme sinua liittämään muotoilun tuoman arvon tuottavaksi osaksi liiketoimintaasi.

Jotta tuote menestyy kilpailukykyisenä markkinoilla, varmistamme ja viimeistelemme tuotteiden visuaalisuuden, käytettävyyden, teknologian, toiminnallisuuden ja kestävyyden teollisella muotoilulla. Tutkimustiedon ja osallistavien menetelmien avulla keräämme tietoa muotoilun pohjaksi, jotta tuotteista voidaan kehittää tarkoituksenmukaisia ja haluttavia.

Osaamisalueitamme ovat käyttäjä- ja asiakastutkimukset sekä esisuunnittelu, osallistavat työpajat sekä ideointi- ja innovaatiomenetelmät, tuotemuotoilu ja 3D-suunnittelu, UI- ja UX-suunnittelu sekä palvelumuotoilu, tuotegrafiikka ja -visualisointi, prototyypit ja mallinrakennus, muotoilu-, tuote- ja palvelustrategiat, -visiot sekä yrityskuvasuunnittelu, muotoilujohtaminen, -ohjeet, ja -analyysit sekä tuki- ja konsultointipalvelut. 

Kehityspalvelut

Tarjoamme vahvan insinööriasiantuntemuksemme tueksi kehitysosaamista, jolla varmistamme suunniteltavan tuotteen ja tuotekehitysprosessin onnistumisen vaatimuksien mukaisesti ja mahdollisimman kattavasti.

 • Osallistavat ryhmätyömenetelmät
 • Monialaiseen osaamiseen pohjautuva ideointi ja konseptisuunnittelu
 • IPR- ja keksinnöllisyyspalvelut
 • Tuotteiden hahmomallit, pikamallit ja prototyypit
 • Käytettävyyspalvelut
 • Visualisointipalvelut

Tutkimuksillamme tuotamme teidän ja käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin perustuvaa tietoa ja näkökulmia tuotteiden suunnittelua varten. Ryhmätyö-, ongelmanratkaisu- ja ideointimenetelmillä sekä konseptisuunnittelulla luomme uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Autamme myös keksinnöllisyysasioissa sekä tuotteiden tekijän- ja teollisoikeuksien suojaamisessa. Käytettävyyspalvelujemme avulla voimme pureutua niin käyttöliittymien kuin käyttäjäkokemuksenkin haasteisiin.

Tuotekehityksen tueksi toteutamme joko itse tai alihankintana esimerkiksi tuotteiden hahmo- ja pikamalleja sekä prototyyppejä. Tuotteen kehittämistä ja kaupallistamista varten pystymme toteuttamaan myös digitaalisovelluksia, tuotevisualisointeja, animaatioita ja videoita.

Hankinnat

Toteutamme hankintoihin liittyviä kehityshankkeita erilaisille toimialoille: meillä on kokemusta sekä erilaisten teknologioiden hankinnasta että erikokoisista hankintaprojekteista.

 • Tarjouskyselymateriaalin tuottaminen
 • Tarjouskyselyt
 • Toimittajavalinta
 • Hankintaneuvottelut
 • Sopimuksen valvonta
 • Toimitus- ja asennusvalvonta sekä käyttöönotto

Kehityshankkeen kriittisten hankintojen tunnistaminen on tärkeä osa projektia ja hankintojen hallintaa. Suunnittelemme ja toteutamme kehityshankkeen sisällön aina projektikohtaisesti tarpeidenne mukaan. Asiakkaana saatte projektissa syntyvän dokumentaation käyttöönne.

Prosessimme vaiheita ovat mm. hankintojen suunnittelu, hankintojen suoritus ja hankinnan hallinta. Hankintojen hallinnan päätavoitteenamme on käsitellä projektin hankinnat systemaattisesti ja oikea-aikaisesti.

Projektinhallinta

Haluatko vähentää työmäärääsi projektinhallinnassa? Kun tilaat projektijohtamisen meiltä, voimme varmistaa, että projektisi toteutetaan laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

 • Tuotekehitysprojektit
 • Suunnitteluprojektit
 • EPCM-projektit
 • EPC-kokonaistoimitusprojektit

Vaikka projektiemme laajuus, roolitus ja vastuut vaihtelevat aina tarpeiden mukaan, työn johtamisen ja toteuttamisen toimintatavat ovat meillä kaikissa projekteissa yhdenmukaiset: jokaisen ohjauksessamme olevan projektin suorittaa nimetty projektiorganisaatio ja projektia johtaa projektipäällikkö.

Projektipäällikkömme valvoo, että hankkeesi toteutetaan sujuvasti ja laadukkaasti sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Sisäinen projektinjohtotoimintomme varmistaa yhdenmukaisen projektihallinnan kaikissa eri toimipisteissä ja kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Projektin tilaaja ja projektipäällikkömme laativat yhdessä projektin aikataulun. Projektin koon ja asiakastarpeen perusteella määritämme, miten projektin ohjaus ja raportointi toteutetaan. Valmiit projektinhallintamenetelmämme ja projektidokumentaatio laskevat huomattavasti työhön tarvittavia resursseja.

Merkittävissä hankkeissa välillemme muodostetaan projektin ohjausryhmä.

Ota yhteyttä

Tero Jurvakainen

Sales Manager

+358400987793 tero.jurvakainen@elomatic.com