Puhdastilat

Hyvin toimiva puhdastila on tehokkaan tuotannon edellytys. Projekteihimme osallistuu niin arkkitehtejä, insinöörejä, tuotantotyöntekijöitä kuin laitetoimittajia, jotta voimme suunnitella tarpeitanne vastaavat tuotantotilat.

Puhdastiloihin kohdistuu monia vaatimuksia ja tavoitteita. Ensinnäkin sen on suojeltava lääkettä saastumiselta ja tuotannon työntekijöitä haitallisilta aineilta. Lisäksi sen tulee taata ergonominen työympäristö ja mahdollistaa tarvittavien laitteiden sijoittelu sekä hyödykkeiden saatavuus.

Meillä on laaja kokemus yhteistyöstä eri puhdastilatoimittajien kanssa. Yhdessä voimme määritellä toimintaasi sopivan puhdastilan.

Puhdastilasuunnittelumme alkaa tilan käyttäjävaatimusten (URS) määrittelyllä. URS:ään sisältyy käyttäjävaatimukset suunnittelulle, toimivuudelle, rakenteelle ja validoinnille. Keskeisenä elementtinä huomioimme puhdastilan pohjaratkaisun, sillä se on hyvin toimivan ja pitkäikäisen tuotantotilan perusta.

Puhdastilan pohjaratkaisun suunnittelussa otamme huomioon logistiikan, prosessilaitteet, ilmanvaihdon ja monet muut yksityiskohdat.

Puhdastilojen komponentit

Puhdastilamme koostuvat puhdastilaelementeistä ja ilmanvaihtojärjestelmästä. Autamme myös vaaditun puhdastilaympäristön rakentamisessa ja valvonnassa.

Toimivalle puhdastilalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden saavuttamiseksi on huomioitava monia yksityiskohtia. Me pystymme auttamaan tässä.

Vaadittavan puhdastilaympäristön luomiseksi tarvitaan ilmanvaihtojärjestelmä ja sitä ohjaava automaatiojärjestelmä sekä itsenäinen ympäristönvalvontajärjestelmä, joka tallentaa puhdastilojen kriittiset olosuhdeparametrit. Sen lisäksi on huomioitava lukuisia muita asioita, kuten sulkujen ja läpiantokaappien toimivuus. Paras ratkaisu on, että käyttäjät testaavat ne itse käyttöön soveltuvuuden varmistamiseksi.

Tehokkaan työskentelyn varmistamiseksi on tärkeää sijoittaa kaasujen ja puhtaan veden käyttöpisteet oikeisiin paikkoihin. Pysäyttimillä ja ergonomisilla kahvoilla varustetut ovet sekä riittävä määrä ikkunoita ja hyvä valaistus mahdollistavat miellyttävän työskentely-ympäristön. Ovien lukitukset, kulunvalvonta ja näkyvät hälytysvalot ohjaavat käyttäjää toimimaan suunnitellulla tavalla eri tilanteissa.

Vaatimukset ja suunnittelu

Suunnittelemme puhdastilanne käyttäjävaatimusten ja sovitun pohjaratkaisun perusteella. Painotamme suunnittelussa myös puhdastilan selkeää logistiikkaa ja vaarallisten kemikaalien käsittelyä suljetusti.

Puhdastilasuunnittelumme lähtökohtana ovat tuotantoprosessinne vaatimukset ja tarpeet. Pohjaratkaisun suuntaviivat onkin hyvä linjata ensin yhdessä kaikkien sidosryhmien kesken.

Kun pohjaratkaisun ensimmäinen versio on valmiina, suosittelemme järjestämään yhteisen katselmoinnin arkkitehtien, suunnittelijoiden, tuotannon operaattoreiden ja laadunvalvonnasta vastaavien henkilöiden kanssa: sujuva tuotanto vaatii hyvän pohjaratkaisun, joka mahdollistaa tehokkaat henkilöstö-, materiaali- ja jätevirrat.

Pohjaratkaisun ja prosessivaatimusten perusteella laadimme puhdastilalle ja sen ilmanvaihdolle käyttäjävaatimukset. Huomioimme niissä tarpeidenne lisäksi lakien, standardien ja ohjeistusten vaatimukset. Näin voimme osoittaa viranomaisille, että suunniteltu tila vastaa käyttötarkoitustaan.

Yhdistämällä teidän osaamisenne toiminnan ja tuotteen vaatimuksista Elomaticin laajaan suunnittelukokemukseen, voimme taata, että lopputulos vastaa odotuksianne.

Suljettu prosessi

Tulevaisuuden lääkkeet ovat asiantuntijoiden mukaan entistä tehokkaampia, ja tuotantoprosessien suljennan tarve kasvaa. Me autamme sinua kehittämään prosessillesi sopivan suljentastrategian.

Ykköstavoitteenamme on minimoida lääkkeiden tai välituotteiden avoin käsittely tuotannossanne. Suoja- ja turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi tarvitsette usein rajoitetun pääsyn estojärjestelmiä (RABS) tai turvakaappien asennuksia.

Toinen haaste on puhdastilan asentaminen riittävällä poistoilman suodatuksella ja jäteveden käsittelyllä, jotta varmistutaan, että lääkeaineet pysyvät puhdastilojen sisällä. Myös henkilökohtaisille suojavarusteille on usein tarve.

Toiminnanharjoittaja määrittelee uusien tilojen työperäisen altistuksen (OEL)- ja bioturvallisuusluokituksen (BSL) tasot. Suunnittelemme niiden pohjalta tarvittavat suojausmenetelmät. Suosittelemme myös perusteellisen riskiarvioinnin toteuttamista tuotannon käyttäjille ja ympäristölle kohdistuvista riskeistä ennen puhdastilan pohjaratkaisun suunnittelua.

Modulaarinen suunnittelu

Markkinoille tuloaika on olennainen tekijä uusissa investointiprojekteissa. Modulaarinen rakenne ja avaimet käteen -toimitukset minimoivat tarvittavaa työskentelyaikaa kohteessa.

Kun puhdastilat suunnitellaan ja rakennetaan moduuleina, vähenee paikan päällä tarvittava asennusaika. Koska moduulien rakentaminen tehdään pääosin puhdastilatoimittajan tiloissa, voidaan minimoida niin jätteen kuin paikan päällä tarvittavan rakennushenkilöstön määrä.

Otamme suunnittelussamme huomioon rakennusmoduulit ja helpon rakentamisen konseptin. Koko toteutuksemme perustuu puhdastilojen, prosessilaitteiden ja automaatiojärjestelmien moduuleihin. Pystymme priorisoimaan hankinnat moduulien kriittisten komponenttien toimitusaikojen mukaan, sillä laajassa yhteistyöverkostossamme on tehokkaita ja arvoa tuottavia toimittajia.

Meillä on myös vuosikymmenten kokemus lääkealan tuotantotilojen onnistuneesta toimittamisesta avaimet käteen -periaatteella. Nämä toimituksemme vaativat vielä vähemmän osallistumistanne. Huomioimme toimituksissamme käyttäjävaatimukset, ja koulutamme käyttäjänne uuden tilan käyttöönottoon.

Ota yhteyttä

Mona Åkerholm

Senior Vice President, Pharma

+358 50 4772 871 mona.akerholm@elomatic.com

Riikka Peltola

Sales & Development Manager

+358 50 4738 131 riikka.peltola@elomatic.com