28/06/2024

Kestävä kasvu vaatii radikaalia innovatiivisuutta – miten luodaan kulttuuri, jossa innovaatiot syntyvät?

Mika Patrakka

Kirjoittanut

Mika Patrakka
Business Development Manager (MBA and Industrial designer)

Kestävä kehitys luo muutospaineita teollisuuden aloille, sillä kestävän kasvun saavuttaminen vaatii organisaatioilta kykyä uudistua ja luoda myös uusia, innovatiivisia tuotteita. Innovaatioiden kehittäminen ei ehkä ole yksinkertaista, mutta innovatiivisuuden mahdollistava organisaatiokulttuuri on jokaisen saavutettavissa. Innovatiivisia yrityksiä tutkittaessa on havaittu, että niitä yhdistää kulttuuri, joka on psykologisesti turvallinen: se luo hedelmällisen maaperän menestykselle ja innovaatioiden kehittämiselle.

Kiertotalouden ja uusiutuvan talouden mallien omaksumisella on tärkeä rooli kestävän kasvun saavuttamisessa. Globaalit kestävyyshaasteet, kuten ilmastonmuutos, kestävä ruoantuotanto sekä puhtaan veden ja energian riittäminen haastavat vallitsevia tapoja käyttää resursseja. Vaikka lainsäädäntö ohjaa yrityksiä kohti vastuullisuutta, kehityksen kärjessä ovat ne yritykset, jotka kykenevät sopeutumisen sijaan proaktiivisesti uudistumaan. Uudistuminen vaatii yrityksiltä innovatiivisuutta, jotta esimerkiksi fossiilisia materiaaleja saadaan korvattua uusiutuvilla raaka-aineilla, tuotteiden hiilijalanjälkeä pienennettyä, prosesseja tehostettua ja uusista tuote- ja teknologiaratkaisuista kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet toteuttavia.

Innovatiivisuus luo kestävää kilpailuetua

Mikä on innovaatio, entä millainen on vaikuttava innovaatio? Olen vuosien aikana syventynyt kasvun johtamisen ja innovaatiokulttuurin innostavaan ja kiehtovaan aiheeseen. Innovatiivisuuden ytimessä on usein ajatus siitä, että pienet parannukset ovat keskeisiä. Innovaatioissa on kuitenkin eroja, ja siksi innovaatioita voidaan jaotella ryhmiin: inkrementaalisiin innovaatioihin ja radikaaleihin innovaatioihin eli niin kutsuttuihin superinnovaatioihin.

Inkrementaalinen innovaatio tarkoittaa pieniä, vaiheittaisia parannuksia tai muutoksia olemassa oleviin tuotteisiin, palveluihin tai prosesseihin. Inkrementaalinen innovaatio ei yleensä mullista alaa, vaan se rakentuu aiempien ratkaisujen päälle. Se on jatkuvaa kehitystä ja evoluutiota aina vain tehokkaimpiin ratkaisuihin. 

Radikaali innovaatio viittaa taas merkittäviin ja mullistaviin muutoksiin, jotka rikkovat perinteisiä rajoja ja luovat täysin uudenlaisia tuotteita, palveluita tai markkinoita. Radikaalia innovaatiota voidaan kutsua myös termillä superinnovaatio, sillä sen tarkoituksena on synnyttää merkittävää muutosta ja mullistaa toimialoja. Kaikkia näitä tarvitaan. Mikäli halutaan kuitenkin tavoitella suurempaa kilpailuetua, rima kannattaa tarpeeksi korkealle.

Radikaali innovatiivisuus on vastaus globaaleihin haasteisiin

Radikaali innovatiivisuus saattaa olla riskialtista, mutta sillä on suuri mahdollisuus tuottaa valtavaa arvoa niin asiakkaille kuin liiketoiminnalle. Yksi riski piilee innovaatioiden leviämisen dynamiikassa, ja ihmisten motivaatioissa, asenteissa ja käyttäytymismalleissa. Innovaatiot tarvitsevatkin tuekseen voimakasta kasvumarkkinointia ja myyntiä, jotta ne voivat saavuttaa tarpeeksi suuren yleisön markkinoilla. 

Radikaaleilla innovaatioilla voidaan luoda kestävää kilpailuetua, sillä ne mahdollistavat täysin uudenlaisten tuotteiden, palveluiden ja markkinoiden kehittämisen. Innovaatioiden luominen vaatii kuitenkin rohkeutta kyseenalaistaa vallitsevia malleja ja tehdä asioita uudella, totutusta poikkeavalla tavalla. Radikaalit innovaatiot eivät yleensä ole perinteisen tuotekehitysprosessin tulosta, vaan syntyvät, kun tuotteita, palveluita, prosesseja tai muita ratkaisuja kehitetään täysin uusista näkökulmista. 

Ruoantuotanto on hyvä esimerkki alasta, jossa tarve uusille ratkaisuille on kova. Ilmaston lämpeneminen ja väestön kasvaminen lisäävät tarvetta löytää vaihtoehtoja lihalle ja muille proteiineille, joiden hiilijalanjälki on suuri. Teknologinen edistysaskel, joka mahdollistaa proteiinin tuottamisen ilmasta ja siten muuttaa radikaalisti ruoantuotannon tapoja, on osoitus potentiaalista, joka innovaatioilla voi olla. Kotimainen Solein-yritys on kehittänyt tähän jo teknologian ja tekee nyt tuotekehitystä. (https://solarfoods.com/) On mielenkiintoista seurata, kuinka tämä radikaali innovaatio leviää.

Psykologinen turvallisuus on perusta innovaatioiden syntymiselle

Miten innovaatiokulttuuria voi kehittää, jotta yrityskentällä nähtäisiin entistä enemmän kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita, jotka ovat uusia entisajan Nokioita? Tutkimusten mukaan psykologisen turvallisuuden rakentaminen on innovatiivisuuden ytimessä- tai toisin sanoen innovaatioiden syntymisen mahdollistaja. 

Johtamisen professori ja psykologisen turvallisuuden tutkija Edmondsonin mukaan psykologinen turvallisuus on ”uskomista siihen, että konteksti on turvallinen ihmisten väliselle riskinotolle – että ideoista, kysymyksistä, huolista tai virheistä puhuminen on tervetullutta ja arvostettua”. 

Psykologinen turvallisuus syntyy, kun tiimin jäsenet tuntevat olonsa turvalliseksi, kun he voivat vapaasti ilmaista itseään ilman pelkoa ja häpeää, kun he voivat turvallisesti kysyä ”tyhmiä ja villejä” kysymyksiä tai kertoa huolenaiheista, olla eri mieltä keskenään ja myös uskaltavat epäonnistua tai tehdä virheitä. 

Innovaatiomyönteisen kulttuurin elementit

Psykologisesti turvallisen innovaatiokulttuurin rakentamisen kahdeksan elementtiä kuvaavat, millaisia asioita innovaatiomyönteisen ja turvallisen kulttuurin luominen edellyttää. Innovaatiokulttuurin luomisessa johtamisella ja asenteella on suuri merkitys. Seuraavassa on mielestäni kahdeksan tärkeintä innovaatiokulttuurin rakennuspalikkaa, joihin on hyvä pyrkiä.

1. Psykologinen turvallisuus on yksi kaikkein keskeisimmistä tekijöistä innovaatiokulttuurin kehittämisessä. Ihmiset tarvitsevat ilmapiirin, jossa ideoita ja näkemyksiä voidaan ilmaista avoimesti pelkäämättä negatiivisia seurauksia. Psykologinen turvallisuus kannustaa luovuuteen ja riskienottoon.

2. Monimuotoisuus eli erilaiset näkökulmat ja taustat edistävät innovaatiota. Organisaation tulisi pyrkiä monimuotoisuuteen ja varmistaa, että kaikki tuntevat olevansa osa yritystä tai tiimejä, sillä se tutkitusti mahdollistaa onnistumisen.

3. Johtajuus ja tuki: organisaation johto ja esihenkilöt ovat vastuussa innovaatiokulttuurin luomisesta ja ylläpitämisestä. Heidän tulee toimia esimerkkeinä, tukea innovaatioita ja olla valmiita kokeilemaan uusia lähestymistapoja.

4. Avoin ja tehokas viestintä on innovaatiomyönteisen kulttuurin ytimessä. Kaikkien organisaation jäsenten tulisi tietää, että heillä on mahdollisuus osallistua, jakaa ideoitaan ja tietoa muiden kanssa.

5. Palkitseminen ja tunnustaminen ovat tärkeässä roolissa innovaatiokulttuurin rakentamisessa. Innovatiiviset ajatukset ja onnistumiset tulee palkita ja tunnustaa, ja se kannustaa ihmisiä osallistumaan aktiivisemmin.

6. Resurssit ja tuki: tulee varmistaa, että uusille innovaatioille on tukea riittävästi, jotta ne voivat kehittyä ja toteutua. Resurssit ja tuki voivat tarkoittaa esimeriksi aikaa kehitystyölle, rahoitusta, koulutusta tai kulttuuria, jossa erilaisille kokeiluille on lupa.

7. Kokeilukulttuurin edistäminen tarkoittaa valmiutta kokeilla uusia ideoita ja konsepteja, vaikka ne eivät olisikaan heti täydellisiä. Virheiden salliminen ja niistä oppiminen on tärkeää.

8. Pitkäjänteinen innovaatiokulttuurin kehittäminen on prosessi, joka vaatii aikaa ja sitoutumista. Organisaation on oltava johdonmukainen innovaatiokulttuurin rakentamisessa ja tukemisessa.

Lähteitä

Haluatko tietää lisää? Tutustu myös näihin artikkeleihin

Top Engineer
Resource wisdom – The path to the core of responsible innovation

Resource efficiency not only underpins eco-friendly business models but also fosters economic viability. A resource-wise approach considers even more broadly the use of renewable resources, the circular economy, well-being, and reduces dependence on limited natural resources. However, sustainable development demands various skills, rethinking, and actions from organizations.

Artikkeli
Julkista regulaatiota tarvitaan, jottei vastuullinen liiketoiminta menetä kilpailukykyään

Vastuullisuus ja kestävä kehitys nousevat yhä merkittävämmiksi tekijöiksi EU-regulaation kiristyessä. Säännöstely on tarpeen markkinatalouden ohjaamiseksi kohti kestävän kehityksen tavoitteita. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, ettei vastuullisuusraportointi ole pelkkä velvoite, vaan siitä voi olla monia hyötyjä liiketoiminnalle.