Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Toimitusjohtajan tervehdysJohtoryhmä
Elomatic people

Eettiset periaatteet

1. Toimitusjohtajan tervehdys

Olemme asiakkaiden arvostuksella mitattuna johtava teollisuuden suunnittelupalvelujen ja erikoisasiantuntijuuden, omiin teknologioihin ja osaamiseen perustuvien kokonaistoimitusten sekä ohjelmistosovellusten toimittaja. Olemme merkittävä toimija alallamme, joten meillä on tärkeä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja toimialan kehittäjänä. Haluamme olla vastuullinen kumppani ympäristön ja ihmisten hyvinvointia lisäävien ratkaisujen suunnittelijana.

Tämän vuoksi meidän on toimittava eettisesti oikein ja kestävällä tavalla. Code of Conduct -toimintaperiaatteet ohjaavat päivittäistä työtämme. Ne muistuttavat meitä siitä, miten kohtelemme toisiamme ja miten toimimme asiakkaidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa. Vastuullisuus lähtee meistä jokaisesta – kaikki me elomaticlaiset eri puolilla maailmaa sitoudumme noudattamaan näitä toimintaperiaatteita. Edellytämme vastuullista toimintatapaa myös kumppaneiltamme.

Uskon, että henkilöstömme osaaminen ja sitoutumisemme eettisyyteen ja hyvän liiketoimintatavan noudattamiseen eivät mahdollista menestymistämme pelkästään tänään, vaan ne auttavat meitä menestymään myös jatkossa kestävällä tavalla. Toimimalla Code of Conduct -toimintaperiaatteiden mukaisesti saavutamme tavoitteemme, ja varmistamme työskentelevämme tavalla, josta voimme olla ylpeitä.

2. Toimintaamme ohjaavat arvot

Elomaticin toimintaa ohjaavat arvot on kiteytetty yhdessä kaikkien elomaticlaisten kesken seuraavasti:

Menestymme yhdessä

 • Autamme asiakasta menestymään ja kaveria loistamaan
 • Arvostamme toisiamme
 • Iloitsemme yhdessä onnistumisistamme

Tahdomme kehittää ja kehittyä

 • Olemme oma-aloitteisia ja uteliaita
 • Pyrimme tekemään vähän paremmin kerta kerralta
 • Meillä on rohkeus muuttua

Olemme luotettavia

 • Toimintamme on avointa ja selkeää
 • Kannamme vastuumme
 • Ammattitaitoomme voi luottaa

3. Suhteemme työntekijöihin

Työntekijät ovat keskeinen menestystekijämme ja kohtelemme heitä sen mukaisesti.

Tavoitteenamme on olla alamme huippuosaajien ykkösvalinta työpaikaksi.

 • Noudatamme toimintamaissamme paikallista työlainsäädäntöä sekä muita paikallisia sopimuksia ja määräyksiä.
 • Palkattaessa uusia työntekijöitä tai valittaessa henkilöitä koulutukseen tai uusiin tehtäviin emme suosi tai syrji ketään ikään, sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kansallisuuteen tai etniseen alkuperään, kieleen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, fyysiseen tai psyykkiseen haittaan, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, perhesuhteisiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuen.
 • Huolehdimme henkilöstömme työterveydestä ja -turvallisuudesta. Sisäiset työterveys- ja -turvallisuusohjeemme täyttävät tai ylittävät niitä koskevan lainsäädännön vaatimukset. Pyrimme ennaltaehkäisemään tapaturmia ja terveydelle vahingollisia asioita. Edistämme yksilön ja koko työyhteisön työhyvinvointia käyttämällä turvallisia työmenetelmiä.
 • Tuemme henkilöstömme työhyvinvointia pyrkien huomioimaan työn ja muun elämän välillä tarvittavan tasapainon sekä tunnistamaan työn henkiset ja fyysiset kuormitustekijät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden heidän nykyisten ja tulevien työtehtäviensä vaatimusten mukaiseen koulutukseen.
 • Kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa:
  • Emme salli minkäänlaista syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista liittyen ikään, sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kansallisuuteen tai etniseen alkuperään, kieleen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, fyysiseen tai psyykkiseen haittaan, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, perhesuhteisiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Emme myöskään salli mitään muunlaista ahdistelua tai kiusaamista työpaikalla.
  • Työntekijöillämme on järjestäytymisvapaus, oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin edunsuojan varmistamiseksi sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin.
 • Tarjoamme kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä vastaavia määräaikaisia työpaikkoja. Osallistumme myös toimialoihimme liittyvien koulutusohjelmien kehittämiseen.
 • Emme käytä lapsityövoimaa emmekä käytä minkäänlaista työhön pakotettua työvoimaa kuten esim. vankityövoimaa. Alle 18-vuotiaiden osalta noudatamme voimassa olevia työn keston ja työtehtävien rajoituksia.

4. Suhteemme asiakkaisiin

Tehtävämme on asiakkaidemme kilpailukyvyn parantaminen. Haluamme olla luotettava yhteistyökumppani ja ensimmäinen vaihtoehto asiakkaillemme.

 • Varmistamme, että toimintamme noudattaa asiakkaillemme tekemiämme lupauksia.
 • Tuotteidemme ja palvelujemme markkinointi on aina totuudenmukaista ja täsmällistä.
 • Tuotteidemme ja palvelujemme laatuun voi luottaa. Laadunhallinta perustuu ISO 9001 -laatustandardiin tai vastaaviin periaatteisiin ja ohjeisiin.
 • Otamme aina huomioon asiakkaidemme turvallisuuden tuotteissamme ja palveluissamme.
 • Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja tuottaaksemme yhä enemmän arvoa asiakkaillemme.
 • Keräämme asiakkailtamme säännöllisesti palautetta ja kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme sen perusteella. Kehitämme myös aktiivisesti uusia tapoja viestintään ja yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa.

5. Suhteemme yhteiskuntaan

Hyvät suhteet ympäröivään yhteiskuntaan ovat liiketoiminnallemme tärkeitä.

 • Noudatamme kaikissa toimintamaissamme paikallisia lakeja ja määräyksiä.
 • Emme harjoita emmekä salli minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai lahjontaa ja olemme sitoutuneet toimimaan niiden kitkemiseksi.
 • Emme tue poliittista toimintaa taloudellisesti tai muulla tavoin.
 • Osallistumme aktiivisesti koko toimialan kehittämiseen esimerkiksi tekemällä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa.
 • Osallistumme paikallisten yhteisöjen kehittämistä koskeviin keskusteluihin.
 • Kehitämme uusia palveluja yhdessä kansalaisten ja asiakkaiden kanssa.

6. Sitoudumme reiluun kilpailuun

Kannatamme avointa ja reilua kilpailua. Noudatamme sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme. Vältämme tilanteita, joihin liittyy kilpailumääräysten rikkomisen vaara. Emme keskustele kilpailijoidemme kanssa hinnoista tai hinnoitteluperiaatteista, tarjouskilpailuihin osallistumisesta, kustannuksistamme tai kustannusrakenteestamme, strategisista päätöksistämme emmekä mistään muista tiedoista, jotka eivät ole julkisia ja joiden ei kuulu tulla kilpailijoiden tietoon.

7. Minimoimme ympäristövaikutuksemme

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kehitämme projekteissamme ympäristön ja ihmisten hyvinvointia lisääviä ratkaisuja - ympäristön huomioiva ja vastuullinen toiminta ovat toimintaperiaatteitamme. Huomioimme yhteiskunnan yleiset ympäristöodotukset sekä oman toimintamme aiheuttaman ympäristökuormituksen ja pyrimme minimoimaan sen vaikutukset.

 • Sitoudumme vähentämään omasta toiminnastamme aiheutuvaa energiankulutusta, tuottamamme jätteen määrää sekä aiheuttamiamme kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Projektitoiminnassa autamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiinnitämme erityistä huomiota energia- ja materiaalitehokkuuteen. Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.
 • Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme kestävän kehityksen mukaisen elinympäristön. Panostamme alan uusien innovaatioiden kehittämiseen.

8. Vältämme eturistiriitoja

Henkilökohtainen etumme ei vaikuta päätöksiimme. Vältämme eturistiriitoja, jotka voivat heikentää harkintakykyämme liiketoiminnassamme. Emme myöskään osallistu työssä tai sen ulkopuolella sellaiseen toimintaan, josta voisi olla haittaa Elomaticin maineelle.

9. Viestintä

Sisäisen ja ulkoisen viestintämme yleisiä periaatteita ovat luotettavuus, avoimuus, tasa-arvoisuus, läpinäkyvyys ja oikea-aikaisuus sekä lain, viranomaissäännösten ja omien ohjeistustemme huomioiminen.

10. Immateriaalioikeudet, tietosuoja ja tietoturva

Kunnioitamme ja suojaamme Elomaticin ja asiakkaidemme immateriaalioikeuksia ja liikesalaisuuksia ja yksityisyyttä. Olemme sitoutuneita noudattamaan hyvää asiakas- ja henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytäntöjä sekä sovellettavaa lainsäädäntöä. Keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja vain silloin, kun se on toimintamme kannalta perusteltua. Kaikilla, joilla on pääsy henkilötietoihin, on velvollisuus käyttää niitä vastuullisesti, suojella niitä tarpeettomalta ja luvattomalta käytöltä ja estää niitä päätymästä vääriin käsiin. Huolehdimme käsittelemiemme henkilötietojen täsmällisyydestä ja oikaisemme tai poistamme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot viipymättä. Kun emme enää tarvitse henkilötietoja, hävitämme ne tietosuojapolitiikkamme mukaisesti.

Tietoturvaa toteutamme noudattamalla sisäisiä ohjeistuksia ja varmistamalla tietojen luottamuksellisuuden, eheyden sekä saatavuuden. Pidämme tietoverkkomme ja palvelumme ajan tasalla ja huolehdimme henkilökuntamme tietoturvaosaamisen ajantasaisuudesta. Asiakkaiden ja sidosryhmien luottamukselliset tiedot luokitellaan ja suojataan eikä näitä tietoja luovuteta muualle. Tietoturvapoikkeamista ilmoitamme viipymättä.

11. Periaatteiden noudattaminen ja rikkomuksista ilmoittaminen

Elomaticilla on kirjallinen menettelytapa, jonka avulla työntekijät voivat ilmoittaa syrjinnästä, eettisistä rikkomuksista, ankarasta kohtelusta tai muista ongelmista ilman epäsuotuisia seuraamuksia. Käytössämme on kirjallinen ohje kaikenlaisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun välttämiseksi.

Nämä toimintaperiaatteet on laadittu ja niitä toteutetaan koko Elomatic-konsernin hyväksi. Jokaisen työntekijän on oltava perillä omaan toimintaan liittyvistä, ajantasaisista ohjeistuksista. Mahdollisista väärinkäytöksistä pyydetään ilmoittamaan esimiehelle, esimiehen esimiehelle tai HR:lle. Liiketoimintakumppaneita ja sidosryhmiä kehotetaan ilmoittamaan konsernin johdolle, jos he epäilevät, että joku rikkoo lakia tai Elomaticin eettisiä periaatteita.

Elomaticilla on prosessi raportoitujen eettisten ja lainsäädännöllisten rikkomusten selvittämiseksi ja kurinpitotoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tutkimme kaikki vaatimustenmukaisuuteen liittyvät huolet tarkasti, anonyymisti ja oikeudenmukaisesti vakiintuneita menettelyjä käyttäen. Emme suvaitse kostotoimia henkilöille, jotka kertovat asiattomasta tominnasta.


Turussa, 1.10.2021