Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Elomaticin liikenteen turvallisuusvirastolle tekemä selvitys uusien ympäristömääräysten aiheuttamista kustannuksista meriliikenteelle on valmistunut

Merenkulun ympäristömääräyksiä koskeva MARPOL -yleissopimus on suurelta osin uusittu viimeisen kymmenen vuoden aikana Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) toimesta. IMO:ssa on hyväksytty myös uusia yleissopimuksia. Tämän lisäksi EU:n uudistettu rikkidirektiivi on hyväksytty viime vuonna. Uudet määräykset aiheuttavat lisäkustannuksia olemassa oleville aluksille sekä vaikuttavat uusien alusten investointi- ja käyttökustannuksiin.


Elomatic voitti vuoden alussa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin järjestämän avoimen kilpailutuksen ja sai toimeksiannoksi suorittaa tutkimuksen merenkulun uusien ympäristövaatimusten aiheuttamista kustannuksista merenkululle. Elomaticin tekemän selvitystyön raportti, joka on alansa mittavin Suomessa, on juuri julkaistu Trafin toimesta. Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilta www.trafi.fi/julkaisut2013.

Tutkimuksessa on selvitetty eri alustyypeille ja kokoluokille sääntökohtaiset lisäinvestointi- ja vuotuiset lisäkäyttökustannukset sekä näiden yhteisvaikutus. Tämän lisäksi on laskettu kokonaisvaltaisesti Suomeen suuntautuvan meriliikenteen vaatimusten aiheuttamat lisäkustannukset, sekä arvioitu vastaavat lisäkustannukset koko Itämeren meriliikenteelle. Selvitystyön lähtökohtana ovat olleet Suomeen suuntautuvan meriliikenteen tilastotiedot satamakäynneistä vuodelta 2011. Tilastoissa on mukana 1658 alusta edustaen 53 lippuvaltiota. Selvitystyössä on tarkastettu kaikkien IMO:ssa hyväksyttyjen sääntöjen kustannusvaikutukset riippumatta siitä, ovatko määräykset tulossa voimaan vai eivät.

Uudet vaatimukset rajoittavat rikin oksidien (SOx), typen oksidien (NOx) ja hiilidioksidipäästöjä (CO2). Ratkaisuja määräysten täyttämiseksi ovat vähärikkiset polttoaineet tai vaihtoehtona rikkipesurit SOx päästöjen sekä katalysaattorit NOx päästöjen vähentämiseksi. Nesteytetty luonnonkaasu (LNG) polttoaineena on ratkaisu pääasiassa uusille aluksille.

Päästöjä mereen rajoitetaan esimerkiksi kieltämällä käsittelemättömän painolastin laskeminen mereen (vieraiden eliöiden leviämisen estämiseksi) sekä rajoittamalla matkustaja-alusten jätevesipäästöjä Itämerellä. Laivojen painolastivesien käsittelyä varten on kehitetty erilaisia teknologioita ja nykyään pystytään myös vähentämään jätevesien sisältämää typpeä ja fosforia laivaympäristössä.

Trafille tehdyssä selvitystyössä on hyödynnetty paitsi tutkimustyön tekijöiden syvällistä erikoisosaamista myös Elomaticin laajaa kokemusta erityyppisten alusten suunnittelu- ja muutostyö- eli ns. retrofit projekteista.

Lisätietoja: Henrik Bachér 0400 444004

Peter Albrecht 0400 201348