Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Timo Martikainen

Timo Martikainen

Timo Martikainen

Senior Vice President
Mob. +358 50 466 0303
Tel. +358 14 446 7200
email: timo.martikainen@elomatic.com


Send a message to Timo Martikainen