Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map
Elomatic Oy

Pakolliset energiakatselmukset Suomessa

Mitä, missä ja milloin?

Suomen uusi energiatehokkuuslaki (1429/2014) astui voimaan 1.1.2015. Se velvoittaa suuret yritykset tekemään energiakatselmuksia neljän vuoden välein, ja ensimmäisen katselmuksen on oltava tehtynä jo 5.12.2015. Mutta mikä on "suuri" yritys ja mitä katselmukset tarkoittavat? Kuinka tällainen katselmus tulisi tehdä?

Kenelle energiakatselmukset ovat pakollisia?

Laissa määritellään suuriksi yrityksiksi sellaiset yritykset, joilla on yli 250 työntekijää tai joiden vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Määritelmässä huomioidaan ulkomaalaiset tytäryhtiöt, mutta ei ulkomaalaisia emoyhtiöitä. Huomattavaa on myös se, että yrityksen energiankulutusta ei oteta huomioon lainkaan.

Joissain tapauksissa yritykset voivat vapautua velvollisuudesta, vaikka ne olisivatkin "suuria" yrityksiä. Vapautus voidaan myöntää, jos yrityksellä on sertifioitu ISO 50001 -järjestelmä tai ISO 14001 -järjestelmä ja sertifioitu energianhallintajärjestelmä (ETJ+). Lisäksi vapautuksen saavat yritykset, jotka osallistuvat energiatehokkuussopimusjärjestelmään ja joilla on käytössä ETJ+.
 

Mitä katselmus sisältää?

Laissa asetettu pakollinen katselmus sisältää yrityksen energiakatselmuksen ja kohdekatselmuksen. Yrityksen energiakatselmuksessa tarkastellaan yrityksen tai yhtiön kaikkien energiaa kuluttavien toimintojen energiankulutusta: rakennukset, teollinen toiminta, kaupallinen toiminta ja liikenne. Käytännössä yrityksen energiakatselmus voidaan toteuttaa varsin joustavasti. Siitä on kuitenkin käytävä ilmi energiankulutuksen tasot ja jakautuminen sekä tehdyt ja suunnitellut kohdekatselmukset.

Yrityksen energiakatselmuksen lisäksi on tehtävä yksityiskohtaisempi kohdekatselmus. Sen tulee kattaa 10 % yrityksen koko energiankulutuksesta. Kohdekatselmus voidaan tehdä rakennuskohteille tai teollisuuskohteille. Jos kohdekatselmus tehdään rakennukselle, katselmuksen laajuus on alla olevan taulukon mukainen. Vaikka kohteiden valinnassa on jonkin verran liikkumavaraa, hallitsevana periaatteena on, että kohteet tulee valita energiankulutuksen ja säästöpotentiaalin määrän perusteella. Myös alle neljä vuotta aiemmin tehdyt Motiva -katselmukset voidaan huomioida.

  Rakennusten tai toimipaikkojen määrä    Kohdekatselmusten määrä 
  Enintään 15   1 kohdekatselmus
  16 – 100   10 % kohteista
  101 – 400   kohteiden lkm:n neliöjuuri
  yli 400   5 % kohteista


HUOM: Kohteita, joiden energiankäyttökustannukset ovat alle 15 000 € tai pinta-ala on alle 500 m 2, ei tarvitse huomioida kohdekatselmusten määrää laskettaessa.

Aloita ajoissa  

Koska ensimmäisten katselmusten tekemiselle on asetettu tiukka aikataulu, on suositeltavaa, että organisaatiot aloittavat viivytyksettä sen tarkistamisen, onko heidän toimittava uuden lain mukaisesti. Jos yritys on määritelmän mukaan "suuri" yritys, se voi saada vapautuksen edellä määritellyin ehdoin.  

Jos yritys ei kuitenkaan saa vapautusta, sen on varmistettava, onko neljän viime vuoden aikana tehty katselmuksia ja mitä ne ovat sisältäneet. Näitä tietoja voidaan käyttää kohdekatselmusten laajuuden pienentämiseen. Yrityksen on joka tapauksessa tehtävä yrityksen energiakatselmus.

Jos vapautuksia ei voida soveltaa eikä neljän viime vuoden aikana ole tehty katselmuksia, yrityksen on tehtävä energiakatselmus ja kohdekatselmus 5.12.2015 mennessä. Yritys voi kouluttaa ja rekisteröidä Energiavirastossa jonkin omista työntekijöistään katselmuksen tekijäksi. Vaihtoehtoisesti yritys voi käyttää rekisteröidyn energiakatselmuksen vastuuhenkilön palveluksia asian konsultoinnissa tai katselmuksen tekemisessä.


Kuinka edetä?Elomaticin energiakatselmuspalvelut

Meiltä löytyy tarvittava pätevyys katselmuksen suorittamiseksi tai voimme neuvoa miten katselmus toteutetaan tehokkaasti yrityksessäsi. Ota yhteyttä niin kerromme miten voimme auttaa.  

Ota yhteyttä